درباره ما
ABOUT US

درباره ما

مهندس جعفر عالی نژاد


از افتخارات ما
۳ دوره نفرات برتر برنامه نویسی اساتید ایران.
مخترع حمل و تقل و ترافیک تهران.
محقق و پژوهشگر جوان.
کارآفرین فضای مجازی ایران.
از نفرات برتر ورزشی استان.
ارائه دوره های پیشرفت فردی.
عضو مشاوران تخصصی ایران